පැස්කල් ක්‍රමලේඛන සංකල්ප | Pascal Programming Concepts | egenumabooks.lk

පැස්කල් ක්‍රමලේඛන සංකල්ප | Pascal Programming Concepts

Weight 0.35 kg
Author

Publisher

රු1,000.00 රු900.00

In Stock
In Stock
  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.35 kg
Author

Publisher

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පැස්කල් ක්‍රමලේඛන සංකල්ප | Pascal Programming Concepts”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.